سفیر جمهوری اسلامی ایران
اطلاعيه ها
پيوند هاي مهم
 
 
 
 
 
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
تفکیک گذرنامه

تفکيک گذرنامه مخصوص افرادي (همسر و فرزندان) است که به عنوان همراه گذرنامه از ايران خارج و اکنون درخواست صدور گذرنامه جداگانه داشته باشند.

از آنجايي که روند تجديد گذرنامه نيازمند اطلاعات و مدارک کامل مي باشد لذا ضرورت دارد تا در اين زمينه دقت و همکاري لازم را مبذول داشته و با ارايه اطلاعات لازم (فرم شماره 1) و تکميل دقيق پرسشنامه ها و ارايه مدارک کامل مامور کنسولي را در تسريع و انجام به موقع امور ياري نماييد.

مدارك لازم:

     

دريافت فرم

 

alt

حضور متقاضي و ارائه اصل شناسنامه جديد (عکسدار براي افراد 15 سال به بالا) و2 نسخه تصوير تمام صفحات در صورتي که متقاضي هنوز به سن قانوني نرسيده باشد حضور ولي وي نيز الزامي است.

فرم شماره 2

 

alt

اصل گذرنامه اي که متقاضي با آن به عنوان همراه از کشور خارج شده است و 1 نسخه تصوير صفحات 1 تا 8 و صفحه حاوي آخرين مهر خروج از کشور

فرم شماره 3

 

alt

اصل و 1 نسخه تصوير کارت شناسايي ملي و يا تصوير پرسشنامه درخواست صدور کارت (براي افراد 15 سال به بالا)

فرم شماره 4

 

alt

اصل و2 نسخه تصوير کارت يا برگ اقامت / گذرنامه يا سند مسافرت خارجي / کارت هويت کشور محل اقامت

فرم شماره 5

 

alt

تکميل و امضاي2 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه (فرم شماره 2)

 

 

alt

تکميل اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني براي مشمولان ماده 989 قانون مدني (فرم شماره 3) و يا اعلام ندامت از پناهندگي براي متقاضيان و يا دارندگان اقامت پناهندگي (فرم شماره 4) و تصوير آن (در صورت نداشتن اقامت دائم)

فرم شماره 7

 

alt

یک قطعه عکس سه و نيم × چهار و نيم بيومتريك جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن / خانمها با حجاب کامل)

فرم شماره 8

 

alt

تکميل برگ درخواست تغيير محل اقامت (فرم شماره 5) در صورت نياز

 
 

alt

تکميل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور(فرم شماره 7) براي آقاياني که فاقد کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه مي باشند(مشمولين).

 
 

alt

تکميل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه (فرم شماره 8)

 
 

alt

اصل قبض بانکي واريز هزينه هاي صدور گذرنامه ، مابه التفاوت عوارض خروج از کشور ، (تغيير محل اقامت) ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر يا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضي) به حساب نمايندگي

 

 

شرايط اختصاصي مدارک:

شناسنامه

 • شناسنامه متقاضي و همراهان مي بايست شناسنامه جديد جمهوري اسلامي ايران باشد.
 • شناسنامه افراد بالاي 15 سن مي بايست عکس دار باشد. براي اطلاع از نحوه عکس دار شدن شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.
 • چنانچه هر يک از مندرجات شناسنامه مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبديده ، تغيير يافته يا داراي هرگونه اشکال باشد صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد. براي اطلاع از نحوه تعويض يا اصلاح شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.

کارت شناسايي ملي

 • متقاضي و همراهان وي که داراي 15 سال سن باشند براي صدور گذرنامه مي بايست کارت شناسايي ملي ارائه نمايند.
 • در صورتي که متقاضي و همراهان داراي 15 سال سن وي داراي کارت شناسايي ملي نباشند، هنگام درخواست صدور گذرنامه مي توانند هم زمان نسبت به تکميل پرسشنامه درخواست صدور کارت شناسايي ملي اقدام نمايند.
 • براي اطلاع از نحوه صدور کارت شناسايي ملي به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.

گذرنامه قبلي (مستند تفکيک)

 • اصل گذرنامه قبلي مي بايست حاوي مهر آخرين تاريخ و مرز خروج از ايران دارنده و همراهان باشد.
 • در صورتي که گذرنامه ارائه شده فاقد مهر آخرين تاريخ و مرز خروج از ايران باشد ، خروج دارنده از کشور ، غيرمجاز تلقي شده و بجاي تجديد گذرنامه مي بايست مطابق موارد مندرج در قسمت "صدور گذرنامه عابرين غيرمجاز" عمل شود.
 • اگر گذرنامه قبلي داراي هرگونه اشکال در مندرجات يا صفحات باشد ، بجاي تجديد گذرنامه مطابق موارد مندرج در قسمت "صدور گذرنامه مخدوشه ، آبديده ، پاره شده ، سوخته شده و ..." عمل خواهد شد.

مدارک اقامت

 • متقاضي صدور گذرنامه مي بايست هنگام درخواست نسبت به ارايه کارت يا برگ اقامت / گذرنامه يا سند مسافرت خارجي / کارت هويت کشور محل اقامت خود همراه ديگر مدارک اقدام نمايد.
 • چنانچه متقاضي داراي گذرنامه، کارت هويت و يا شناسنامه خارجي باشد مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارائه "اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني" (فرم شماره 3) اقدام نمايد.
 • اگر متقاضي داراي کارت يا برگ اقامت پناهندگي و يا سند مسافرتي (Travel Document) يا حکم مخالفت با پناهندگي صادره از سوي دادگاه يا اداره مهاجرت کشور محل سکونت خود باشد مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارائه "برگ اعلام ندامت از پناهندگي" (فرم شماره 4) اقدام نمايد.
 • در صورتي که متقاضي داراي دو گذرنامه ، کارت هويت و يا شناسنامه خارجي مختلف باشد مي بايست ضمن درج هر دو مورد در برگ اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني (فرم شماره 3) ، تصوير هر دو مدرک خارجي را ارائه نمايد.
 • چنانچه متقاضي اقامت مندرج در گذرنامه خارجي خود را به دليل پناهندگي کسب نموده باشد مي بايست نسبت به تکميل و ارائه هر دو برگ "اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني" (فرم شماره 3) و "اعلام ندامت از پناهندگي" (فرم شماره 4) اقدام نمايد.
 • چنانچه مشخصات مندرج در مدارک اقامت با مشخصات مندرج در شناسنامه ايراني متقاضي تفاوت داشته باشد ، پذيرش مدارک منوط به انطباق دقيق عکسهاي الصاق شده به مدارک و احراز تعلق عکسها به متقاضي مي باشد. بديهي است صدور گذرنامه تنها با استناد به مشخصات سجلي مندرج در شناسنامه ايراني متقاضي امکان پذير خواهد بود.
 • براي ايرانيان متقاضي گذرنامه که فاقد مدارک اقامتي کشور محل استقرار نمايندگي جمهوري اسلامي ايران هستند تنها پس از بررسي دقيق و استعلام از نمايندگي محل اقامت وي مي توان گذرنامه صادر نمود.

پرسشنامه ها

 

alt

متقاضي صدور گذرنامه مي بايست نسبت به تکميل ، امضاء و ارائه 1 نسخه پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه (فرم شماره 2) و ديگر پرسشنامه هاي گفته شده در قسمت مدارک لازم به صورت دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايد.

   
 • کليه پرسشنامه ها و درخواستهاي مربوط به صدور گذرنامه فرد زير 18 سال سن مي بايست توسط پدر و يا قيم قانوني وي امضاء شوند.
 • عدم تکميل دقيق پرسشنامه ها و نقص مدارک بطور قطع موجب ايجاد مانع و تاخير در روند سريع امور و صدور گذرنامه خواهد شد.
 

alt

تغيير محل اقامت در گذرنامه ايرانيان مقيم خارج از کشور توسط نمايندگي باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر يک از ارگانها يا سازمانهاي داخل کشور به راحتي از ايران خارج گردد. براي تغيير محل اقامت در گذرنامه ضرورت دارد تا متقاضي نسبت به تکميل و ارائه پرسشنامه تغيير محل اقامت (فرم شماره 5) اقدام نماید .

   
 • متقاضي تغيير محل اقامت مي بايست دارنده اقامت معتبر کشور محل زندگي خود باشد.
 • تغيير محل اقامت بانوان متاهل با اجازه کتبي شوهر و فرزند(ان) زير 18 سال سن با اجازه کتبي پدر/ ولي/ قيم قانوني آنان ميسر خواهد بود. اين اجازه بطور معمول ذيل همان درخواست تغيير محل اقامت اخذ مي گردد.
 • بانوان ايراني متقاضي تغيير محل اقامت که با شوهر خارجي ازدواج نموده اند نيازي به ارايه مجوز شوهر ندارند.
 • چنانچه شوهر بانوي متقاضي تغيير محل اقامت فوت شده باشد ارايه اصل گواهي فوت ضروري است.
 • چنانچه بانوي متقاضي تغيير محل اقامت مطلقه باشد ارايه اصل سند طلاق و يا شناسنامه داراي ثبت طلاق الزامي است. بديهي است تغيير محل اقامت فرزندان زير 18 سال سن منوط به ارائه مجوز رسمي پدر يا حکم صادره از سوي دادگاه ذيصلاح ايران مي باشد.
 

alt

آقاياني که فاقد کارت پايان خدمت يا معافيت از نظام وظيفه مي باشند مي بايست نسبت به تکميل و ارائه پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور (فرم شماره 7) اقدام نمايند. براي آگاهي از شرايط و نحوه اقدام به بخش "درج مهر خروج مشمولين در گذرنامه" مراجعه نماييد.

   

تاريخ و مرز آخرين خروج از کشور

 • به منظور ايجاد هر چه بيشتر تسهيلات جهت صدور گذرنامه و فراهم ساختن زمينه مسافرت آسان براي هموطنان ايراني، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ضمن ارسال اطلاعيه اي به نمايندگيها اعلام نموده تا متقاضيان صدور گذرنامه که قبل از 20/3/1378 به طور قانوني از کشور خارج شده اند بتوانند با تنظيم و ارائه درخواست کتبي که متضمن تاريخ و مرز آخرين خروج از ايران باشد، از تسهيلات درج تاريخ و مرز اعلام شده در گذرنامه صادره برخوردار گردند.
 • چنانچه تاريخ آخرين خروج بعد از20/3/1378 باشد درج آن در گذرنامه منوط به اعلام کتبي آن از سوي اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران يا وصول پاسخ استعلام (فرم شماره 9) خواهد بود. در صورت عجله و درخواست متقاضي گذرنامه ، بدون درج تاريخ و مرز آخرين خروج صادر خواهد شد.

درج مشخصات همراهان در گذرنامه

 • چنانچه متقاضي هنگام درخواست صدور گذرنامه ، تقاضاي همزمان درج مشخصات همسر و فرزندان خود به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد مي بايست با تکميل و ارايه پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه (فرم شماره 8) و مدارک لازم اقدام نمايد.
 • بر اساس مقررات جاري ، درج همراهان تنها هنگام صدور گذرنامه ميسر خواهد بود و پس از صدور امکان پذير نمي باشد.
 • فرزندان بالاي 18 سال نمي توانند به عنوان همراه در گذرنامه پدر يا مادر يا هر شخص ديگري درج شوند، براي ايشان مي بايست گذرنامه جداگانه صادر نمود.

توضيحات مهم

1- پس از دريافت گذرنامه جديد ضرورت دارد تا نسبت به بررسي همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سريعاً به مامور کنسولي اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد. گذرنامه صادره مي بايست داراي مشخصات زير باشد :

 • کليه مشخصات فارسي و لاتين دارنده (و همراهان) صحيح و بدون ايراد باشد.
 • عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
 • تاريخ پايان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاريخ صدور آن بيشتر باشد.
 • در صورت تغيير محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
 • مرز و تاريخ آخرين خروج از ايران دارنده گذرنامه (در صورت وجود) بطور صحيح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
 • چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد مي بايست تعداد همراهان نيز در مهر خروج مشمولين صادره درج شده باشد.

2- اصل گذرنامه قبلي (مستند تفکيک)که مراتب تفکيک گذرنامه در آن درج شده است به صاحب آن تحويل خواهد شد.

3 - کليه هزينه هاي مربوط به امور گذرنامه که از سوي مأمور کنسولي اعلام مي گردد مي بايست تنها به حساب بانکي اعلام شده از سوي نمايندگي واريز و اصل رسيد آن همراه مدارک ديگر ارائه گردد. پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جايز نبوده و خلاف مقررات مي باشد.

 

 

 

صفحه اصلي | تقویم | سرود ملی | رواديد الكترونيك | اطلاعات تماس | تماس با ما | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو