سفیر جمهوری اسلامی ایران
اطلاعيه ها
پيوند هاي مهم
 
 
 
 
 
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
صدور گذرنامه بانوان خارجی دارای همسر ایرانی

بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدني هر زن تبعه خارجي که با مرد ايراني ازدواج (ايراني) نمايد مي تواند پس از دريافت شناسنامه ايراني درخواست صدور گذرنامه نمايد.

 

 

مدارك لازم:

 

 

 

دريافت فرم

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

حضور شخص متقاضي در نمایندگی

فرم شماره 1

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

ارايه اصل شناسنامه جديد (عکسدار براي افراد 15 سال به بالا) و2 نسخه تصوير تمام صفحات

فرم شماره 2

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

اصل و 1 نسخه تصوير کارت شناسايي ملي و يا تصوير پرسشنامه درخواست صدور کارت (براي افراد 15 سال به بالا)

فرم شماره 3

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

اصل و 1 نسخه تصوير گواهي دال بر رد تابعيت خارجي (در صورت وجود) صادره از سوي مقامات معتبر محلي

فرم شماره 4

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

اصل و2 نسخه تصوير گذرنامه يا کارت هويت خارجي

فرم شماره 5

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تکميل و امضاي1 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه (فرم شماره 2)

فرم شماره 6

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تکميل و ارايه اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني (فرم شماره 3) درصورت عدم ارايه گواهي دال بر رد تابعيت خارجي و تصوير آن

فرم شماره 7

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

2 قطعه عکس سه و نيم × چهار و نيم بيومتريك جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک / خانمها با حجاب کامل)

فرم شماره 8

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تکميل برگ درخواست تغيير محل اقامت (فرم شماره 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تکميل پرسشنامه درج مشخصات همراهان درگذرنامه درصورت وجود همراه (فرم شماره 8)

 

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

اصل قبض بانکي واريز هزينه هاي صدور گذرنامه ، تغيير محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان)  به حساب نمايندگي

 

 

 

 

شرايط اختصاصي مدارک:

شناسنامه

 • شناسنامه متقاضي و همراهان مي بايست شناسنامه جديد جمهوري اسلامي ايران باشد.
 • چنانچه هر يک از مندرجات شناسنامه مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبديده ، تغيير يافته يا داراي هرگونه اشکال باشد صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد. براي اطلاع از نحوه تعويض يا اصلاح شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.

کارت شناسايي ملي

 • در صورتي که متقاضي و همراهان داراي 15 سال سن وي داراي کارت شناسايي ملي نباشند، هنگام درخواست صدور گذرنامه مي توانند هم زمان نسبت به تکميل پرسشنامه درخواست صدور کارت شناسايي ملي اقدام نمايند.
 • براي اطلاع از نحوه صدور کارت شناسايي ملي به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.

مدارک اقامت

 • متقاضي صدور گذرنامه مي بايست هنگام درخواست نسبت به ارائه کارت يا برگ اقامت / گذرنامه يا سند مسافرت خارجي / کارت هويت کشور محل اقامت خود همراه ديگر مدارک اقدام نمايد.
 • اين متقاضيان نيازي به تکميل برگ اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني (فرم شماره 3) يا اعلام ندامت از پناهندگي (فرم شماره4) ندارند.
 • صدور گذرنامه تنها با استناد به مشخصات سجلي مندرج در شناسنامه ايراني متقاضي امکان پذير خواهد بود.

پرسشنامه ها

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

متقاضي صدور گذرنامه مي بايست نسبت به تکميل ، امضاء و ارائه 1نسخه پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه (فرم شماره 2) و ديگر پرسشنامه هاي گفته شده در قسمت مدارک لازم به صورت دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايد.

 

 

 • کليه پرسشنامه ها و درخواستهاي مربوط به صدور گذرنامه فرد زير 18 سال سن مي بايست توسط پدر و يا قيم قانوني وي امضاء شوند.
 • عدم تکميل دقيق پرسشنامه ها و نقص مدارک بطور قطع موجب ايجاد مانع و تاخير در روند سريع امور و صدور گذرنامه خواهد شد.

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تغيير محل اقامت در گذرنامه ايرانيان مقيم خارج از کشور (که بمثابه درج مهر خروج مکرر می باشد) توسط نمايندگي باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر يک از ارگانها يا سازمانهاي داخل کشور به راحتي از ايران خارج گردد. براي تغيير محل اقامت در گذرنامه ضرورت دارد تا متقاضي نسبت به تکميل و ارائه پرسشنامه تغيير محل اقامت (فرم شماره 5) اقدام نمايد.

 

 

 • متقاضي تغيير محل اقامت مي بايست دارنده اقامت معتبر کشور محل زندگي خود باشد.
 • تغيير محل اقامت بانوان متاهل با اجازه کتبي شوهر و فرزند(ان) زير 18 سال سن با اجازه کتبي پدر/ ولي/ قيم قانوني آنان ميسر خواهد بود. اين اجازه بطور معمول ذيل همان درخواست تغيير محل اقامت اخذ مي گردد.
 • بانوان ايراني متقاضي تغيير محل اقامت که با شوهر خارجي ازدواج نموده اند نيازي به ارايه مجوز شوهر ندارند.
 • چنانچه شوهر بانوي متقاضي تغيير محل اقامت فوت شده باشد ارايه اصل گواهي فوت ضروري است.
 • چنانچه بانوي متقاضي تغيير محل اقامت مطلقه باشد ارايه اصل سند طلاق و يا شناسنامه داراي ثبت طلاق الزامي است. بديهي است تغيير محل اقامت فرزندان زير 18 سال سن منوط به ارائه مجوز رسمي پدر يا حکم صادره از سوي دادگاه ذيصلاح ايران مي باشد.
 • دريافت فرم شماره 5: درخواست تغيير محل اقامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درج مشخصات همراهان در گذرنامه

 • چنانچه متقاضي هنگام درخواست صدور گذرنامه ، تقاضاي همزمان درج مشخصات همسر و فرزندان خود به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد مي بايست با تکميل و ارايه پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه (فرم شماره 8) و مدارک لازم اقدام نمايد.
 • بر اساس مقررات جاري ، درج همراهان تنها هنگام صدور گذرنامه ميسر خواهد بود و پس از صدور امکان پذير نمي باشد.
 • فرزندان بالاي 18 سال نمي توانند به عنوان همراه در گذرنامه پدر يا مادر يا هر شخص ديگري درج شوند، براي ايشان مي بايست گذرنامه جداگانه صادر نمود.
 • دريافت فرم شماره 8: پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه

توضيحات مهم

1- پس از دريافت گذرنامه جديد ضرورت دارد تا نسبت به بررسي همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سريعاً به مامور کنسولي اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد. گذرنامه صادره مي بايست داراي مشخصات زير باشد :

 • کليه مشخصات فارسي و لاتين دارنده (و همراهان) صحيح و بدون ايراد باشد.
 • عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
 • تاريخ پايان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاريخ صدور آن بيشتر باشد.
 • در صورت تغيير محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
 • مرز و تاريخ آخرين خروج از ايران دارنده گذرنامه (در صورت وجود) بطور صحيح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.

2 - کليه هزينه هاي مربوط به امور گذرنامه که از سوي مأمور کنسولي اعلام مي گردد مي بايست تنها به حساب بانکي اعلام شده از سوي نمايندگي واريز و اصل رسيد آن همراه مدارک ديگر ارائه گردد. پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جايز نبوده و خلاف مقررات مي باشد.

 

 

 

صفحه اصلي | تقویم | سرود ملی | رواديد الكترونيك | اطلاعات تماس | تماس با ما | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو