سفیر جمهوری اسلامی ایران
اطلاعيه ها
پيوند هاي مهم
 
 
 
 
 
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

متقاضياني که به طور غير مجاز از کشور خارج شده اند مي بايست قبل از تحويل مدارک مربوط به صدور گذرنامه ، با انجام موارد مندرج در بخش "عابرين غير مجاز" ابتدا نسبت به رفع مشکل خروج غيرمجاز خود (و همراهان) اقدام نمايند.

 

 

 

مدارك لازم:

 

 

 

دريافت فرم

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

حضور شخص متقاضي یا ولی قهری یا قیم وی به دردست داشتن قیم نامه قانونی

 

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

ارائه اصل شناسنامه جديد (عکسدار براي افراد 15 سال به بالا) و1نسخه تصوير تمام صفحات

فرم شماره 2

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

اصل و 1 نسخه تصوير کارت شناسايي ملي و يا تصوير پرسشنامه درخواست صدور کارت (براي افراد 15 سال به بالا)

فرم شماره 3

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

اصل و 1 نسخه تصوير کارت يا برگ اقامت / گذرنامه يا سند مسافرت خارجي / کارت هويت کشور محل اقامت

فرم شماره 4

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تکميل و امضاي1 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه (فرم شماره 2)

فرم شماره 5

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تکميل اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني براي متقاضيان دارندگان تابعيت خارجي (فرم شماره 3) و درخواست كتبي صدور گذرنامه براي دارندگان مدرك پناهندگي (فرم شماره 4) و تصوير آن

فرم شماره 6

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

2 قطعه عکس سه و نيم × چهار و نيم بيومتريك جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)

فرم شماره 7

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

درخواست کتبي متقاضي متضمن آخرين تاريخ و مرز خروج قانوني از کشور و يک نسخه تصوير آن

فرم شماره 8

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تکميل برگ درخواست تغيير محل اقامت (فرم شماره 5)

 

 

 

 

 

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تکميل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور(فرم شماره 7) براي آقاياني که فاقد کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه مي باشند(مشمولين).

 

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تکميل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه (فرم شماره 8)

 

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

اصل قبض بانکي واريز هزينه هاي صدور گذرنامه ، تغيير محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و يا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضي) به حساب نمايندگي

 

 

 

 

شرايط اختصاصي مدارک:

شناسنامه

 • شناسنامه متقاضي و همراهان مي بايست شناسنامه جديد جمهوري اسلامي ايران باشد.
 • شناسنامه افراد بالاي 15 سال مي بايست عکس دار باشد. براي اطلاع از نحوه عکس دار شدن شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.
 • چنانچه هر يک از مندرجات شناسنامه مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبديده ، تغيير يافته يا داراي هرگونه اشکال باشد صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد. براي اطلاع از نحوه تعويض يا اصلاح شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.

کارت شناسايي ملي

 • متقاضي و همراهان وي که داراي 15 سال سن باشند براي صدور گذرنامه مي بايست کارت شناسايي ملي ارائه نمايند.
 • در صورتي که متقاضي و همراهان داراي 15 سال سن وي داراي کارت شناسايي ملي نباشند، هنگام درخواست صدور گذرنامه مي توانند هم زمان نسبت به تکميل پرسشنامه درخواست صدور کارت شناسايي ملي اقدام نمايند.
 • براي اطلاع از نحوه صدور کارت شناسايي ملي به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.

مدارک اقامت

 • متقاضي صدور گذرنامه مي بايست هنگام درخواست نسبت به ارايه کارت يا برگ اقامت / گذرنامه يا سند مسافرت خارجي / کارت هويت کشور محل اقامت خود همراه ديگر مدارک اقدام نمايد.
 • چنانچه متقاضي داراي گذرنامه، کارت هويت و يا شناسنامه خارجي باشد مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارائه "اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني" (فرم شماره 3) اقدام نمايد.
 • اگر متقاضي داراي کارت يا برگ اقامت پناهندگي و يا سند مسافرتي (Travel Document) يا حکم مخالفت با پناهندگي صادره از سوي دادگاه يا اداره مهاجرت کشور محل سکونت خود باشد مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارائه "درخواست كتبي صدور گذرنامه براي دارندگان مدرك پناهندگي" (فرم شماره 4) اقدام نمايد.
 • در صورتي که متقاضي داراي دو گذرنامه ، کارت هويت و يا شناسنامه خارجي مختلف باشد مي بايست ضمن درج هر دو مورد در برگ اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني (فرم شماره 3) ، تصوير هر دو مدرک خارجي را ارائه نمايد.
 • چنانچه متقاضي اقامت مندرج در گذرنامه خارجي خود را به دليل پناهندگي کسب نموده باشد مي بايست نسبت به تکميل و ارائه هر دو برگ "اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني" (فرم شماره 3) و "درخواست كتبي صدور گذرنامه براي دارندگان مدرك پناهندگي" (فرم شماره 4) اقدام نمايد.
 • چنانچه مشخصات مندرج در مدارک اقامت با مشخصات مندرج در شناسنامه ايراني متقاضي تفاوت داشته باشد ، پذيرش مدارک منوط به انطباق دقيق عکسهاي الصاق شده به مدارک و احراز تعلق عکسها به متقاضي مي باشد. بديهي است صدور گذرنامه تنها با استناد به مشخصات سجلي مندرج در شناسنامه ايراني متقاضي امکان پذير خواهد بود.
 • براي ايرانيان متقاضي گذرنامه که فاقد مدارک اقامتي کشور های لهستان و لیتوانی هستند تنها پس از بررسي دقيق و استعلام از نمايندگي محل اقامت وي مي توان گذرنامه صادر نمود.

پرسشنامه ها

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

متقاضي صدور گذرنامه مي بايست نسبت به تکميل ، امضاء و ارائه 1نسخه پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه (فرم شماره 2) و ديگر پرسشنامه هاي گفته شده در قسمت مدارک لازم به صورت دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايد.

 

 

 • کليه پرسشنامه ها و درخواستهاي مربوط به صدور گذرنامه فرد زير 18 سال سن مي بايست توسط پدر و يا قيم قانوني وي امضاء شوند.
 • عدم تکميل دقيق پرسشنامه ها و نقص مدارک بطور قطع موجب ايجاد مانع و تاخير در روند سريع امور و صدور گذرنامه خواهد شد.

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

تغيير محل اقامت در گذرنامه ايرانيان مقيم خارج از کشور (که بمثابه درج مهر خروج مکرر می باشد) توسط نمايندگي باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر يک از ارگانها يا سازمانهاي داخل کشور به راحتي از ايران خارج گردد. براي تغيير محل اقامت در گذرنامه ضرورت دارد تا متقاضي نسبت به تکميل و ارائه پرسشنامه تغيير محل اقامت (فرم شماره 5) اقدام نمايد.

 

 

 • متقاضي تغيير محل اقامت مي بايست دارنده اقامت معتبر کشور محل زندگي خود باشد.
 • تغيير محل اقامت بانوان متاهل با اجازه کتبي شوهر و فرزند(ان) زير 18 سال سن با اجازه کتبي پدر/ ولي/ قيم قانوني آنان ميسر خواهد بود. اين اجازه بطور معمول ذيل همان درخواست تغيير محل اقامت اخذ مي گردد.
 • بانوان ايراني متقاضي تغيير محل اقامت که با شوهر خارجي ازدواج نموده اند نيازي به ارايه مجوز شوهر ندارند.
 • چنانچه شوهر بانوي متقاضي تغيير محل اقامت فوت شده باشد ارايه اصل گواهي فوت ضروري است.
 • چنانچه بانوي متقاضي تغيير محل اقامت مطلقه باشد ارايه اصل سند طلاق و يا شناسنامه داراي ثبت طلاق الزامي است. بديهي است تغيير محل اقامت فرزندان زير 18 سال سن منوط به ارائه مجوز رسمي پدر يا حکم صادره از سوي دادگاه ذيصلاح ايران مي باشد.

 

http://www.iranembassy.de/per/images/bule_arrow.gif

آقاياني که فاقد کارت پايان خدمت يا معافيت از نظام وظيفه مي باشند مي بايست نسبت به تکميل و ارائه پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور (فرم شماره 7) اقدام نمايند. براي آگاهي از شرايط و نحوه اقدام به بخش "درج مهر خروج مشمولين در گذرنامه" مراجعه نماييد.

 

 

 

 

 

تاريخ و مرز آخرين خروج از کشور

 • به منظور ايجاد هر چه بيشتر تسهيلات جهت صدور گذرنامه و فراهم ساختن زمينه مسافرت آسان براي هموطنان ايراني، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ضمن ارسال اطلاعيه اي به نمايندگيها اعلام نموده تا متقاضيان صدور گذرنامه که قبل از 20/3/1378 به طور قانوني از کشور خارج شده اند بتوانند با تنظيم و ارائه درخواست کتبي که متضمن تاريخ و مرز آخرين خروج از ايران باشد، از تسهيلات درج تاريخ و مرز اعلام شده در گذرنامه صادره برخوردار گردند.
 • چنانچه تاريخ آخرين خروج بعد از20/3/1378 باشد درج آن در گذرنامه منوط به اعلام کتبي آن از سوي اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران يا وصول پاسخ استعلام (فرم شماره 9) خواهد بود. در صورت عجله و درخواست متقاضي گذرنامه ، بدون درج تاريخ و مرز آخرين خروج صادر خواهد شد.

درج مشخصات همراهان در گذرنامه

 • چنانچه متقاضي هنگام درخواست صدور گذرنامه ، تقاضاي همزمان درج مشخصات همسر و فرزندان خود به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد مي بايست با تکميل و ارايه پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه (فرم شماره 8) و مدارک لازم اقدام نمايد.
 • بر اساس مقررات جاري ، درج همراهان تنها هنگام صدور گذرنامه ميسر خواهد بود و پس از صدور امکان پذير نمي باشد.
 • فرزندان بالاي 18 سال نمي توانند به عنوان همراه در گذرنامه پدر يا مادر يا هر شخص ديگري درج شوند، براي ايشان مي بايست گذرنامه جداگانه صادر نمود.

توضيحات مهم

1- پس از دريافت گذرنامه جديد ضرورت دارد تا نسبت به بررسي همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سريعاً به مامور کنسولي اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد. گذرنامه صادره مي بايست داراي مشخصات زير باشد :

 • کليه مشخصات فارسي و لاتين دارنده (و همراهان) صحيح و بدون ايراد باشد.
 • عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
 • تاريخ پايان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاريخ صدور آن بيشتر باشد.
 • در صورت تغيير محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
 • مرز و تاريخ آخرين خروج از ايران دارنده گذرنامه (در صورت وجود) بطور صحيح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.

2 - کليه هزينه هاي مربوط به امور گذرنامه که از سوي مأمور کنسولي اعلام مي گردد مي بايست تنها به حساب بانکي اعلام شده از سوي نمايندگي واريز و اصل رسيد آن همراه مدارک ديگر ارائه گردد. پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جايز نبوده و خلاف مقررات مي باشد.

 

 

 

صفحه اصلي | تقویم | سرود ملی | رواديد الكترونيك | اطلاعات تماس | تماس با ما | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو