سفیر جمهوری اسلامی ایران
اطلاعيه ها
پيوند هاي مهم
 
 
 
 
 
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
درخواست تغییر نام و نام خانوادگی

درخواست تغيير نام و نام خانوادگي

 • درخواست تغيير نام
 • درخواست تغيير نام خانوادگي
 • درخواست تغيير نام همسر (خارجي) مرد ايراني (بانوان مشمول بند 6 ماده 976(
 • درخواست تغيير نام خانوادگي همسر (خارجي) مرد ايراني (بانوان مشمول بند 6 ماده 976 )

درخواست تغيير نام

درخواست تغيير نام در صورت احراز شرايط ذيل، قابل پذيرش و بررسي است:

 • تغيير نام کساني که تغيير جنسيت داده و در دادگاه صالحه داخل کشور حکم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است.
 • تغيير نام کسانيکه به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون ثبت احوال با تأييد مراجع ذيصلاح به دين مبين اسلام مشرف شده اند.
 • حذف کلمات زايد و غير ضروري در نام مانند: کلمات قلي و غلام در نامهايي مثل رضاقلي ، يا غلامعباس و نيز کلمات زايد مثل گرگ از گرگعلي يا زلف از زلفعلي (تبصره : پيشوند "عبد" خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد مانند عبدالموسي يا عبدالرسول ، متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد. يادآوري مي گردد حذف "عبد" قبل از اسامي ذات باريتعالي به هيچوجه مجاز نمي باشد، مانند حذف عبد از اسامي خاص نظير عبدالخالق ، عبدالرحمان و...)
 • اصلاح اشتباهات املايي در نام مانند زهراب به سهراب يا منيجه به منيژه
 • اسامي نامتناسب با جنس مانند : نصرت يا ماشاء الله براي خانمها و اشرف، اکرم، عصمت و ... براي آقايان
 • نامهاي زننده و مستهجن که شامل موارد زير مي شود:(نامهايي که معرف صفات مذموم و مغاير ارزشهاي والاي انساني است مثل گرگ و قوچي و ...، نامهايي که با عرف و فرهنگ و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد مثل خونريز ، چنگيز ، يزيد و ...، نامهايي که موجب اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه و فرهنگ سلطه گردد مثل وانوشکا ، ژاکادو ، شاهدوست و ...، نامهايي که موجب تحقير دارنده آن و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد مثل کنيز ، گدا ، صدتوماني و...)
 • در صورتي که اسامي انتخاب شده محلي با توجه به موقعيت و منزلت اجتماعي شخص و يا شرايط زمان مناسب نباشد.
 • نامهايي که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد ، مانند : عبداللات ، عبدالعزي و...
 • نامهاي مرکبي که در عرف يک نام محسوب نمي شود. (اسامي مرکب ناموزون) مانند : سعيدبهزاد ، شهره فاطمه ، حسين معروف به کامبيز و...
 • عناوين ، اعم از لشکري يا کشوري و يا ترکيبي از نام و عنوان مانند : سروان ، سرتيپ ، دکتر ، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علي و...
 • القاب ، اعم از ساده يا مرکب مانند : ملک الدوله ، خان و يا خسروخان ، سلطانعلي ، شوکت الملک و...
 • اسامي همنام دريک خانواده (هم نام بودن برادران يا خواهران يا پدر و فرزند يا مادر و فرزند)

در اين صورت ارسال تصوير شناسنامه فرد همنام نيز همراه ساير مدارک ارائه شود.

ملاحظه 1 : انتخاب و تغيير نام براي اقليتهاي رسمي شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.

ملاحظه 2 : اضافه نمودن سيادت به نام براي کساني که سيادت در شناسنامه و استاد سجلي پدر يا جد پدري آنان درج شده باشد امکان پذير خواهد بود. حذف سيادت از نام نيز در صورت اثبات عدم سيادت پدر و جد پدري در محکمه صالحه داخلي ايران مقدور خواهد بود.

يادآوري مهم : تغيير واژه هاي مصطلح و متعارف مانند : ابراهيم ، جعفر ، داريوش ، اردشير ، داود ، شهره ، منيژه و ... در صلاحيت هياتهاي حل اختلاف نبوده و اين گونه متقاضيان بايستي درخواست خود را شخصاً يا از طريق وکيل به محاکم صالحه داخل کشور ارائه نمايند.

 

مدارک لازم:

تکميل برگ درخواست تغيير نام (فرم شماره 20)

تکميل برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف (نمونه شماره 24(

اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير همه صفحات آن

حکم دادگاه صالحه داخلي ( در موارد خاص مندرج در بندهاي بالا)

اصل قبض بانکي پرداخت معادل هزينه تغيير نام (34 یورو)به حساب کنسولي نمايندگي (بابت فرم حل اختلاف هزينه اي دريافت نمي شود)

توضيح : در صورت عدم موافقت هيات حل اختلاف با تغيير نام هزينه مزبور مسترد نخواهد شد.

 

شرايط انجام کار:

1- سوالات مندرج در پرسشنامه ها مي بايست به زبان فارسي ، با خط خوانا و بطور واضح و کامل پاسخ داده شوند.عدم رعايت موارد گفته شده موجب عدم پذيرش مدارک و انجام درخواست شما خواهد شد.

2- اگردرخواست تغييرنام توسط هيات حل اختلاف محل صدور صدور شناسنامه پذيرفته شود مراتب توسط مامور کنسولي به متقاضي اعلام تا نسبت به تکميل و ارائه مدارک زير جهت تعويض شناسنامه اقدام نماييد:

 • 1- اصل شناسنامه
 • 2- 2 قطعه عکس 4*3 (براي افراد 15 سال تمام به بالا , با ذکرمشخصات سجلي در پشت عکسها
 • 3- پرسشنامه تکميل شده تعويض شناسنامه (نمونه شماره13)
 •  دريافت فرم شماره 13

درخواست تغيير نام خانوادگي

الف) کليّات

1- دارنده حق تقدم نام خانوادگي کسي است که براي اولين باردرقلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگي خاص به نام او ثبت شده باشد.(ملاک تشخيص , تاريخ صدور سند سجّلي خواهد بود)

2- حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به وراث قانوني آنها که داراي همان نام خانوادگي هستند، منتقل مي شود.

3- هر کس مي تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال) با رعايت مفاد اين دستورالعمل، نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با کسب اجازه از دارنده حق تقدم براي يکبار تغيير دهد.

تبصره : در موارد استثنايي و با ارايه دلايل موجه، رئيس سازمان ثبت احوال مي تواند با رعايت مقررات، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافت نمايد

 • تغيير نام خانوادگي و ايجاد حق نسبت به آن از تاريخ اجراي آن در سند سجلي محقق مي شود.
 • چنانچه متقاضي يا وراث قانوني او ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب نام خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسليم ننمايد واژه تصويب شده بلامعارض تلقي مي گردد.
 • برگشت به نام خانوادگي قبلي تا وقتي ممکن است که شناسنامه با واژه تصويبي صادر و تحويل متقاضي نشده باشد.
 • افرادي که قبل از 18 سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است , مي توانند پس از رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.

4- درصورتي که نام خانوادگي پدر تغيير يابد، تغيير نام خانوادگي فرزندان کمتر از 18 سال با درخواست کتبي پدر امکان پذير خواهد بود. فرزندان کبير مي توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگي جديد وي استفاده نمايند.

5- قيم يا وصي مي توانند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغيير نام خانوادگي آنان را درخواست نمايند.

6- استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارايه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است . در صورت انصراف زوجه و درخواست وي , به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي شود.

 • پس از وقوع طلاق يا فسخ نکاح، در صورت درخواست يکي از زوجين، نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي شود.
 • پس از فوت زوج , چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي کرده است، مي تواند کماکان از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي خود برگردد.

7- انتخاب واژه هايي که در محل صدور سند متقاضي داراي معارض باشد، براي نام خانوادگي ممنوع است.

8- مشمولين بندهاي 4 الي 7 ماده 976 قانون مدني مي توانند نام خانوادگي قبلي خود را حفظ نمايند.

 

ب) موارد تغيير نام خانوادگي

اشخاص واجد شرايط مي توانند در موارد زير درخواست تغيير نام خانوادگي نمايند:

1 - نام خانوادگي از واژه هاي نامناسب باشد , مانند : پالاني , بيچاره , گدا , آشوغ , درويزه و امثال آن.

2 - نام خانوادگي بيش ازدوکلمه باشد , مانند : خنجري برار عزيزي , فلاح ناگزير لنگرودي , قره خاني علي آبادي , اميري پور مقدم و نظاير آن . تبصره:کلماتي که به (ياء نسبت) به صورت مفرد يا جمع ختم شوند يک کلمه محسوب مي شوند , مانند : حسيني , حسينيان وغيره.

3 - نام خانوادگي از واژه هاي خارجي يا با آن ترکيب شده باشد , مانند: علي اف , چارلتون , جانسون و غيره

4- نام خانوادگي از کلمات مذموم و يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد. مانند: بي دين، شيطان پرست، شاه پرست و نظاير آن.

5 - نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد , مانند : سرهنگ , خان , مهندس و...

6 - نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

7 - هرگاه محکوميت جزايي موثر براي يکي از افراد خانواده پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافکندگي باشد. (ارايه رونوشت مصدق دادنامه قطعي، الزامي است)

 • محکوميت موثر کيفري عبارت است از محکوميت به حد، محکوميت به قطع يا نقص عضو، محکوميت به مجازات حبس از يک سال به بالا در جرايم عمدي، محکوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر، سابقه محکوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات (جرمهاي عمدي مشابه نظير سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء و خيانت در امانت)

8- هرگاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي پدر، جد پدري، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد.

 • تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي که مادر پس از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلااشکال است.

ج) موارد حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي

اشخاص واجد شرايط مي توانند در موارد زير حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست نمايند:

1- نام خانوادگي , ترکيبي از يک واژه و نام محل يا منسوب به محل باشد. مانند: افتخاري تهراني , تبريزي رادمنش و نظير آن.

2- نام خانوادگي , ترکيبي از يک واژه و نام ايل يا طايفه باشد , مانند : محسني قشقائي , زرالوندي احمدي و...

3- نام خانوادگي , ترکيبي از يک واژه و نام يکي از حرف يا مشاغل باشد، مانند : بنکدار قاسمي، مجيدي سقطچي و غيره.

4- هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي، حرف، عدد يا کلمه زايد باشد، مانند : م قاسمي، شکوهي هفت، مرحومه حسني و غيره.

تبصره 1 - هرگاه نام خانوادگي ترکيبي از دو نام محل يا منسوب به محل، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا ترکيبي از آنها باشد، به انتخاب متقاضي يکي از دو جزء قابل حذف است، مانند : شيرازي مشهدي، قناد زرگر، موگوئي بختياري و نظاير آن.

تبصره 2 - چنانچه نام خانوادگي ترکيبي از يک واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يک کلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل، کلمه مزبور نيز حذف مي گردد، مانند : اميري دزفولي زاده

تبصره 3 - تغيير نام خانوادگي ازطريق وحدت (رديف 8 بند "ب" ) ازشمول موارد بند "ج" مستثني خواهد بود.

 

ملاحظات:

1- تغيير نام خانوادگي و يا حذف پيشوند و پسوند نام خانوادگي نيازي به تکميل برگ حل اختلاف ندارد.

2- ارجح است متقاضي تغيير نام خانوادگي ضمن پيشنهاد واژه بلامعارض براي نام خانوادگي جديد خود، واژه هاي متعدد ديگري را نيز معرفي تا در صورت وجود معارض , امکان موافقت با واژه بعدي ميسر گردد.

 

مدارک لازم:

متقاضيان واجد شرايط بندهاي "ب" و "ج" , با رعايت موارد مندرج در بند "الف" مي توانند با ارائه مدارک زير درخواست تغيير نام خانوادگي يا حذف پسوند يا پيشوند نام خانوادگي نمايند:

براي حذف پيشوند يا پسوند مي بايست علت تغيير و يا حذف پسوند يا پيشوند در برگ درخواست تغيير نام خانوادگي نيزدرج گردد.

اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير همه صفحات آن

اصل قبض بانکي پرداخت معادل هزينه تغيير نام خانوادگي به حساب کنسولي نمايندگي (غير قابل استرداد)

ساير مدارک حسب موارد زير:

مدارک اضافي براي افرادي که از طريق وحدت اقدام مي نمايند , شامل : اجازه نامه کتبي (نمونه شماره 22) و رسمي (باتصديق امضاء) دارنده نام خانوادگي و نيز تصوير شناسنامه وي (براي موارد مندرج در رديف 8 بند "ب")

 

اجازه نامه کتبي و رسمي (با تصديق امضاي اجازه دهنده توسط مامور کنسولي) از دارنده حق تقدم (نمونه شماره22 ) يا پدر يا جد پدري (براي موارد مندرج در رديفهاي3 و 4 بند "الف")

مدارک اضافي براي بانواني که مايلند از نام خانوادگي همسر استفاده نمايند (نمونه شماره 23), شامل : اجازه نامه رسمي شوهر , تصوير صفحات شناسنامه شوهر و تصوير عقدنامه , (براي موارد مندرج در رديف 6 بند "الف")

تصوير حکم قطعي دادگاه (براي موارد رديف 7 بند "ب")

متقاضيان درخواست حذف پسوند يا پيشوند نام محل، ايلات، عشاير، حرف و مشاغل (رديفهاي 1، 2 و 3 بند "ج" )، علاوه بر مدارک فوق مي بايست همزمان درخواست تعويض شناسنامه (شامل برگ درخواست، اصل شناسنامه، 3 قطعه عکس و هزينه تعويض شناسنامه) را ارائه تا پس از حذف مورد توسط ثبت احوال مربوطه نسبت به صدور شناسنامه اقدام گردد.

 

شرايط انجام کار:

1- سوالات مندرج در پرسشنامه ها مي بايست به زبان فارسي ، با خط خوانا و بطور واضح و کامل پاسخ داده شوند. عدم رعايت موارد گفته شده موجب عدم پذيرش مدارک و انجام درخواست شما خواهد شد.

2- اگر درخواست تغيير نام خانوادگي توسط ثبت احوال مربوطه پذيرفته شود مراتب توسط مأمور کنسولي به متقاضي اعلام تا نسبت به تکميل و ارائه مدارک زير جهت تعويض شناسنامه اقدام نماييد:

 • اصل شناسنامه
 • 2 قطعه عکس 4*3 (براي افراد 15 سال تمام به بالا , با ذکرمشخصات سجلي در پشت عکسها
 • پرسشنامه تکميل شده تعويض شناسنامه (نمونه شماره 13)

درخواست تغيير نام همسر (خارجي) مرد ايراني (بانوان مشمول بند 6 ماده 976(

تغيير نام بانوان مشمول اين ماده منوط به ارائه گواهي ولادت معتبر يا موافقت نامه مقامات ذيصلاح کشور متبوع مشمول مبتني بر تغيير نام وي (براي مثال از ماريا به فاطمه) خواهد بود. در اين حالت چنانچه موافقت نامه مزبور قبل از صدور شناسنامه ارائه گردد، شناسنامه با نام جديد تنظيم خواهد شد ولي اگر موافقت نامه بعد از صدور شناسنامه ارائه شود مي بايست براي تغيير نام همانند شرح مندرج در قسمت " درخواست تغيير نام" عمل شود.

درخواست تغيير نام خانوادگي همسر (خارجي) مرد ايراني (بانوان مشمول بند 6 ماده 976(

مدارک لازم:

تکميل درخواست تغيير نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي همسر (نمونه شماره 23)

اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تصديق امضاء به حساب کنسولي نمايندگي

 

شرايط انجام کار:

الف- چنانچه زوجه (مشمول) داراي مدارک هويتي با نام و نام خانوادگي خارجي ويا فاقد نام خانوادگي و يا در ادامه نام کوچک وي نام پدر و جد پدري باشد (مانند اتباع برخي از کشورهاي عربي حوزه خليج فارس و يا کشورهاي هند و پاکستان) و قبلا ازدواج ايراني او نيز ثبت نشده باشد مي بايست به ترتيب زير عمل شود:

 • ابتدا از مأمور کنسولي درخواست ثبت ازدواج با مشخصات خارجي خود نمايد.
 • همزمان با ارائه درخواست ثبت ازدواج، برگ درخواست تغيير نام خانوادگي زوجه (استفاده از نام خانوادگي زوج) تکميل شده توسط زوجين را به مأمور کنسولي تحويل نمايد.

ب - چنانچه مشمول قبل از ثبت ازدواج ايراني نسبت به تغيير نام خانوادگي خارجي به نام خانوادگي همسر ايراني خود نزد مقامات کشور متبوعش اقدام نموده و در نتيجه داراي مدرک هويتي با نام خانوادگي شوهر باشد در اين صورت همانند رويه جاري، ثبت ازدواج و صدور شناسنامه با استناد به مدارک ارائه شده صورت خواهد گرفت و ديگر نيازي به درخواست تغيير نام خانوادگي نخواهد بود.

پ - چنانچه قبلا در نمايندگي ثبت ازدواج نموده و با نام خانوادگي خارجي شناسنامه دريافت کرده ايد در اين صورت مي بايست مطابق شرح مندرج در قسمت "درخواست تغيير نام خانوادگي" اقدام نماييد.

صفحه اصلي | تقویم | سرود ملی | رواديد الكترونيك | اطلاعات تماس | تماس با ما | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو